Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring
Jouw privacy wordt door ons gerespecteerd. Cesartherapie Groenoord streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens betreffende jouw gezondheid

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van je verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Cesartherapie Groenoord heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cesartherapiegroenoord.nl of bel 010-7857637 , dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Cesartherapie Groenoord verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling;
– Om diensten en producten aan je te leveren;
– Het bijhouden van jouw medisch dossier;
– Het inplannen van een afspraak;
– Het uitvoeren van een behandeling;

Hoe lang we gegevens bewaren
Cesartherapie Groenoord zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig en/of wettelijk bepaald is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor het bewaren van jouw gegevens die we nodig hebben, hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar tot levenslang uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Wil je gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cesartherapiegroenoord.nl of bellen met 010-7857637. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen of mee te nemen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Cesartherapie Groenoord zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wat we doen met beveiliging
Cesartherapie Groenoord neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cesartherapiegroenoord.nl of bel 010-7857637.

Wat we delen met anderen
Cesartherapie Groenoord deelt jouw gegevens niet met derden. Uitzondering hierop betreft het aanmelden via het formulier bij aanbevolen collega’s: De gegevens die je invult op de website worden tevens naar de betreffende collega verzonden en zullen uitsluitend gebruikt worden om jou van informatie over hun cursussen of diensten te voorzien. Zij hanteren hun eigen privacybeleid.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om je van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken je er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden je aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt.

Wil je een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan, dan kunt je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt je hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Hoe zijn we bereikbaar
Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Neem dan contact op via info@cesartherapiegroenoord.nl of bel 010-7857637.