Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk regelement Cesartherapie Groenoord

Dit huishoudelijk regelement is bedoeld om u zo goed mogelijk te informeren over hoe alles in zijn werk gaat binnen Cesartherapie Groenoord. Stel gerust uw vraag, mochten er nog dingen onduidelijk zijn.

Openingstijden en bereikbaarheid

 • De praktijk is geopend van maandag en vrijdag van 8.30-17.30u, op dinsdag en woensdag van 9.00-13.30u en op donderdag van 13.00-21.00u. Telefonisch is de praktijk bereikbaar op 010-785.76.36. Het e-mailadres is: info@cesartherapiegroenoord.nl

Huisregels

 • Binnen de praktijk gedraagt een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden.
 • Binnen de praktijk mag niet worden gerookt.
 • Wacht u a.u.b. in de wachtruimte tot de therapeut u ophaalt.
 • Mobiele telefoons graag uitschakelen of op stil zetten.
 • Afgezien van geleidehonden zijn vanwege de hygiëne geen dieren toegestaan.
 • Cesartherapie Groenoord kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Hygiëne

 • U wordt verzocht om bij iedere afspraak een (grote) handdoek mee te brengen.
 • Wij verwachten van u als patiënt dat u zorgdraagt voor een goede lichaamsverzorging en persoonlijke hygiëne.

 Afspraken (maken, verzetten of annuleren)

 • Afspraken kunnen telefonisch, via mail of door even aan te kloppen (I of II) worden gemaakt, verzet of geannuleerd. Indien de telefoon niet wordt beantwoord, kunt u de voicemail inspreken.
 • Voor afspraken welke niet 24 uur van tevoren worden afgezegd, heeft Cesartherapie Groenoord het recht om de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen, zie artikel 9.3.

1e afspraak (intake)

 • Wij zijn verplicht om uw persoonsgegevens en de gegevens van uw zorgverzekering op te nemen in onze administratie. U dient zich bij de eerste behandeling te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs en de zorgverzekeringspas.
 • Indien u bent doorverwezen door een arts, brengt u dan ook de verwijzing mee. Wij zijn verplicht het origineel te bewaren in onze administratie.
 • U ontvangt een oefenschrift. Deze dient u mee te brengen bij iedere behandeling.

Wel of geen verwijzing

 • De praktijk is direct toegankelijk, wat betekent dat u geen verwijzing nodig heeft.
 • Wanneer u bent doorverwezen door een arts, dan is er wel een verwijzing vereist.

Kosten en vergoeding

 • Cesartherapie (Oefentherapie Cesar) valt onder de aanvullende verzekering en gaat niet ten kosten van uw eigen risico.
 • Het aantal behandelingen wat wordt vergoed, hangt af van uw polis.
 • Indien uw zorgverzekeraar, om wat voor reden dan ook, uw behandelingen niet vergoed, komen de kosten voor de behandeling voor uw eigen rekening. De tarieven staan verderop in deze map vermeld of op onze website. Let wel, deze tarieven kunnen afwijken van de tarieven bij uw zorgverzekering.
 • U, als patiënt, dient zelf bij uw zorgverzekeraar te informeren omtrent het aantal behandelingen wat op jaarbasis wordt vergoed. Wanneer u bijvoorbeeld tevens fysiotherapie heeft gehad, worden bij veel zorgverzekeraars deze behandelingen bij het totaal opgeteld.

Procedure behandeling

 • Voorafgaand aan de eerste afspraak ontvangt u een mail met de bevestiging van de gemaakte afspraak. U wordt verzocht om de bijgesloten vragenlijst in te vullen en de betalingsvoorwaarden door te nemen.
 • Indien u zich heeft aangemeld via de directe toegankelijkheid, dan wordt er voorafgaand aan het onderzoek, een screening gedaan om te bepalen of er daadwerkelijk een indicatie is voor Cesartherapie. Na de screening wordt er, met uw goedkeuring, een rapportage gestuurd aan de huisarts.
 • Na de intake zal er samen met u een behandelplan worden opgesteld, daarbij wordt rekening gehouden met uw hulpvraag. In het behandelplan worden de te realiseren doelstellingen opgesteld. Indien nodig kan het behandelplan tussentijds worden bijgesteld.
 • Een behandeling duurt ca. 30 minuten (inclusief aan- en uitkleden). Dit kan, indien gewenst, achter een omkleedscherm.
 • Wij houden een dossier bij van uw behandeling. Uw dossier wordt conform de geldende wet- en regelgeving bewaard.

Betalingsvoorwaarden

 • U als patiënt dient vanaf de eerste behandeling kennis te hebben vernomen van de betalingsvoorwaarden.
 • Gereserveerde behandelingen dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Dit kan geschieden per telefoon (010-785.76.36) of per mail (info@cesartherapiegroenoord.nl). Afzeggingen voor een afspraak op maandag dienen uiterlijk voor vrijdagmiddag 17.00u te zijn doorgegeven of anders uiterlijk op zondag op de voicemail te zijn ingesproken.
 • Voor afspraken die, om wat voor reden dan ook, niet tijdig zijn afgemeld of wanneer de patiënt niet verschijnt op de afspraak, heeft Cesartherapie Groenoord het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze kosten komen voor eigen rekening en kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.
 • Wanneer de zorgverzekeraar de behandelingen niet (meer) vergoed, komen de kosten voor eigen rekening van de patiënt. U ontvangt hiervoor een factuur.
 • Iedere factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 • Wanneer de betaling binnen de genoemde termijn uitblijft, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum.
 • Indien de patiënt in verzuim verkeerd is Cesartherapie Groenoord gerechtigd verdere behandeling op te schorten of slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of aard van de verdere behandeling zich hier tegen verzet.
 • Zodra de patiënt in verzuim verkeerd is Cesartherapie Groenoord gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle kosten die hieruit voortvloeien komen voor rekening van de patiënt.
 • Indien de patiënt aangaande het gefactureerde bedrag bezwaar maakt, dan dient dit schriftelijk aan Cesartherapie  Groenoord te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV)

 • Op de registratie van uw gegevens is AGV van toepassing.
 • Onze praktijk werkt conform de nieuwe AVG en de bijbehorende veiligheidsstandaarden.
 • Wij hebben de plicht u zo goed mogelijk te informeren omtrent uw behandeling. U heeft het recht op inzage, mutatie en vergetelheid. Meer lezen op de Autoriteit Persoonsgegevens en in onze privacyreglement op deze website.

Kwaliteit

 • Alle therapeuten van Cesartherapie Groenoord staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Klachtenregeling

 • Wij vinden het belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over de ons geboden zorg en service. Hoewel wij daar voor alles in het werk stellen, kan het misschien gebeuren dat u toch niet helemaal tevreden bent. Bespreek dit dan eerst met uw therapeut of zijn of haar collega. Komt er samen niet uit, dan kunt u uw klacht kenbaar maken via een klachtenregeling. De praktijk is hiervoor aangesloten bij de landelijke Klachtenloket Paramedici. De bijbehorende folder kunt u vinden in de wachtkamer.